Een voorspoedig 2016! Wie wil dat nou niet? Het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt met steeds weer nieuwe regels. Ook per 1 januari 2016 is er weer wat veranderd op mijn werkgebied. Een kleine bloemlezing.

1. Geen vergunningsplicht meer voor meer bedrijven

Het Activiteitenbesluit is uitgebreid met de volgende bedrijfstakken en activiteiten:

  • ziekenhuizen en overige laboratoria;
  • gieterijen;
  • hondenkennels, volières en dierentuinen;
  • asbestverwijderingsbedrijven;
  • producenten van petfood;
  • spoorwegemplacementen;
  • defensie-inrichtingen;
  • monovergisting van mest;
  • lozingen vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties op het oppervlaktewater

Dat betekent dus, dat hiervoor geen vergunning meer nodig is. Wel gelden er algemene regels. Overheidsorganen zullen hierop handhaven. Let dus wel op dat je aan de regels voldoet, anders riskeer je een lastgeving onder dwangsom of bestuursdwang, of zelfs een bestuurlijke boete. Daarnaast is het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn Lucht nu ingebouwd in het Activiteitenbesluit. Juridisch-technisch is dat een grote verandering: de normen kregen daarmee een meer bindend karakter. Wel is ervoor gezorgd dat de flexibiliteit is gebleven.

2. Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Voor de verwijdering van asbestdaken bestaat per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). Bedrijven kunnen ook gebruik maken van fiscale regelingen voor verwijdering van asbest.

3. Weg met de gratis plastic tasjes

Deze vorm van afvalpreventie heeft natuurlijk ook een duidelijke link met mijn werkgebied. Het verbod gaat 1 januari in. Winkeliers mogen zelf de prijs bepalen die zij hun klanten laten betalen voor een plastic tas. De richtprijs zoals die in het verbod is opgenomen ligt op 25 cent. Tassen die zijn gemaakt van papier of andere materialen dan plastic mogen nog wel gewoon gratis worden weggeven bij de kassa. In de opstartfase kunnen ondernemers wennen aan het verbod en wordt er nog terughoudend gehandhaafd.

Is dat alles?

Nee. In de loop van dit jaar kunnen we nog een Electriciteits- en Gaswet verwachten en een nieuwe Wet Natuurbescherming. Ook op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving zal dit jaar nog veel veranderen: zo zal alleen de provincie bevoegd gezag worden over de zwaardere industrie, zullen kwaliteitseisen niet meer landelijk worden vastgesteld en zullen enkele wettelijke verslag- en overlegverplichtingen worden geschrapt. Ik houd het in de gaten.