Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: termijnen in het bestuursrecht zijn kort én fataal. Dat betekent, dat je ‘niet ontvankelijk’ wordt verklaard in je zienswijze, bezwaar of beroep (hierna: brief), als je te laat bent met het indienen ervan. Oftewel: je brief wordt dan niet inhoudelijk behandeld. En dan blijft het besluit zoals het is genomen: het wordt ‘onherroepelijk’. Dat betekent, dat je er niets meer tegen kunt ondernemen, in andere woorden: ‘er staan geen rechtsmiddelen meer tegen open’.

Hoe lang is de termijn voor zienswijze, bezwaar of beroep?

De termijn voor zienswijze, bezwaar of beroep is meestal 6 weken. Soms krijg je voor een zienswijze in een korte voorbereidingsprocedure maar 2 weken of nog korter de tijd. Je kunt een zienswijze niet zonder gronden indienen.

Hoe bepaal je het einde van de termijn?

De termijn start op de dag na die van bekendmaking van het besluit en eindigt zes weken later op dezelfde dag van de week als die waarop het besluit bekend is gemaakt. Bij het bepalen van het einde van de termijn is de Algemene termijnwet van toepassing. Dus als een termijn eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de termijn verlengd tot en met de eerste dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Wanneer ben je dus nog op tijd?

Het is dus cruciaal, dat je op tijd bent met het verzenden van je brief. Dat kan vaak niet zomaar via e-mail: electronische verzendmethoden moeten zijn vastgelegd in een verordening. Of je een zienswijze, bezwaar of beroep dus per e-mail kunt verzenden, kun je vinden in de publicatie van het ontwerp-besluit of -plan. De ouderwetse fax bewijst op mijn kantoor in dat opzicht nog steeds goede diensten, want ook dat geldt als geaccepteerde verzendmethode. Vaste rechtspraak is dat een per fax verzonden bezwaar- of beroepschrift binnen de termijn is ingediend, als het faxbericht volgens registratie van het ontvangende apparaat voor 24.00 uur van de laatste dag van de termijn begon binnen te komen. Gelet op de omvang van zienswijze, bezwaar of beroep is het overigens raadzaam om dan alleen de tekst zonder bijlagen te verzenden. Het geheel verzend je dan nog per aangetekende post. Dan heb je dubbel bewijs van tijdige verzending. Bewaar dus altijd je verzendbevestigingen van fax en postkantoor. De rechter reageert nog steeds wat nerveus op bezorging door koeriers: als het stuk niet aankomt, is het voor rekening en risico van de afzender om aan te tonen dat het stuk wel op tijd is aangekomen….

Wat als je te laat dreigt te zijn?

Wacht niet tot de laatste dag! Laat het zeker niet op de laatste minuten voor het einde van de termijn aankomen. Denk bijvoorbeeld aan de onvoorziene omstandigheid dat het faxapparaat dienst weigert, waardoor het stuk niet meer via fax kan worden verzonden.

Meestal kun je ‘pro forma’ bezwaar of beroep indienen (maar ook die moet tijdig ingediend worden). Dat betekent, dat je je zienswijze, bezwaar of beroep indient, zonder dat je daarbij de gronden aanvoert. Je schrijft dan dus een brief met daarin alleen de mededeling dat je een zienswijze, bezwaar of beroep indient tegen een bepaald besluit (noem kenmerk e.d. en voeg het besluit bij de brief), waarna je de brief dateert en ondertekent (en uiteraard aantoonbaar tijdig verzendt). Voor zienswijzen geldt dat niet. Het geldt ook niet voor besluiten die onder het bereik van de Crisis- en herstelwet vallen.

Kan ik zelf zienswijze, bezwaar of beroep indienen?

Er is geen verplichting om een advocaat in te schakelen als je een zienswijze, bezwaar of beroep wil indienen. Op het gevaar af dat ik voor eigen parochie preek: het is wel verstandig om dat toch te doen. Niet een advocaat met een algemene praktijk, maar een specialist op het gebied waarop je een besluit hebt ontvangen. Bel mij als het gaat om vastgoed, bouw of milieu!