Het corona virus veroorzaakt enorme schade, niet alleen aan onze gezondheid, maar zeker ook onder ondernemers. Vooral kleinere ondernemers hebben het nu en straks (heel) zwaar. Minister Wiebes wist het wel: ZZP-ers hebben zelf voor dit leven gekozen dus helaas, ook zij worden slachtoffer en dat is jammer dan. Tot voor kort bestond er inderdaad niet heel veel financiële opvang voor zelfstandigen. Sinds oktober 2003 bestaat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz). Op basis daarvan heeft een Zelfstandig ondernemer Zonder Personeel recht op financiële bijstand van de gemeente, als het niet goed gaat met zijn onderneming. Nu het coronavirus zeker deze groep hevig aanvalt, is het tijd voor wat praktische tips over de mogelijkheden. Hoewel op 16 maart 2020 wijzigingen per 1 maart 2020 zullen worden doorgevoerd, is op basis van dit Besluit nog steeds alleen maar aanvulling tot bijstandsniveau mogelijk. En dat is natuurlijk nog steeds geen vetpot.

Voor welke ondernemers geldt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (bbz)?

Het Besluit geldt voor ondernemers tussen 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd, die voor hun bestaan afhankelijk zijn van arbeid in eigen bedrijf of zelfstandig beroep, die voldoen aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening daarvan, minstens 1225 uren per jaar werken (het ‘urencriterium’) én alleen of samen met degenen met wie hij het bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent de volledige zeggenschap in dat bedrijf of zelfstandig beroep heeft en de financiële risico’s daarvan draagt.

Welke bijstand is mogelijk voor zelfstandig ondernemers zonder personeel (ZZP)?

Tegen de achtergrond van de corona crisis focus ik in deze blog vooral op financiële problemen die (hopelijk) tijdelijk zijn. Daar kan de gemeente wellicht een oplossing voor bieden in de vorm van een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal. Dat kan, als uw bedrijf na de bijstandsverlening voldoende inkomen oplevert om te kunnen voortbestaan. Eventuele andere inkomsten tellen ook mee. Daarnaast moet dat totale inkomen voldoende zijn voor u en uw gezin. Verder moet u voldoen aan het fiscale urencriterium (1225 uur per jaar werken in uw bedrijf, dus gemiddeld 23,5 uur per week). En tenslotte kunt u geen hulp (meer) krijgen via een bank of een borgstellingsfonds. Als u een uitkering krijgt, dan duurt die maximaal 12 maanden, soms wordt die met maximaal 24 maanden verlengd. De uitkering vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. Uw eigen vermogen kan een rol spelen in de hoogte van de uitkering, het eigen vermogen van uw bedrijf niet. Bij tijdelijke financiële problemen in uw bedrijf kunt u misschien bedrijfskapitaal krijgen of lenen (afhankelijk van het vermogen moet u de lening wel of niet terugbetalen), waarmee wellicht tijdelijke financiële problemen kunnen worden opgelost.

Bent u al wat ouder (geboren vóór 1 januari 1960) én onvoldoende inkomen uit uw bedrijf? Dan is misschien een uitkering mogelijk tot uw pensioengerechtigde leeftijd.

Hoe en waar doet de ZZP-er een aanvraag om bijstand?

De aanvraag om bijstand op grond van dit Besluit wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de ondernemer is ingeschreven.

Zijn er verplichtingen waar de ondernemer zich aan moet houden als er bijstand komt?

Ja. Onder meer moet de ondernemer een deugdelijke administratie voeren, niet een heel vreemde verplichting. Daarnaast moeten, in geval van een lening, rente en aflossing tijdig betaald worden (binnen 10 jaar). Als u zich niet aan de opgelegde verplichtingen houdt, heeft de overheid mogelijkheden om terugbetaling af te dwingen.

Wat is er veranderd sinds 1 maart 2020 vanwege de corona-crisis?

  • De gemeente zal een aanvraag niet toetsen op levensvatbaarheid van het bedrijf.
  • Daarnaast wordt maximaal voor een periode van 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud gegeven, die NIET terugbetaald hoeft te worden (geen lening dus, maar een gift)
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is, afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden, maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).
  • De versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
  • Er is geen vermogens- of partnertoets.
  • Er is een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting voor bedrijfskapitaal, bovendien geldt er een lager rentepercentage.

Gemeenten krijgen extra geld van het rijk om de extra kosten te kunnen opbrengen. De kosten van deze regeling kunnen namelijk oplopen tot € 1,5 tot € 2 miljard voor inkomensondersteuning (inclusief uitvoeringskosten) en € 2 miljard voor bedrijfskapitaal.

3 praktische tips voor de bestuursrechtelijke procedure

  1. U doet een aanvraag om een besluit te nemen. De tijd die de gemeente daarvoor krijgt is 13 weken. De gemeente kan die beslistermijn verlengen met nog eens 13 weken. Als die 13 (of26) weken voorbij zijn en er is nog geen besluit, kunt u de gemeente in gebreke stellen en haar nog 2 weken extra de tijd geven om het besluit te nemen onder dreiging van verbeurte van een dwangsom. Reageert de gemeente dan nog niet, dan verbeurt de gemeente de dwangsom per dag die ze te laat is met besluiten na de verlengde termijn.
  2. De gemeente mag nadere informatie vragen, na ontvangst van uw aanvraag, als er kennelijk te weinig informatie is gegeven. De totale proceduretermijn wordt verlengd met de periode die gebruikt is voor het geven van die extra informatie.
  3. Heeft de gemeente uiteindelijk een besluit genomen, maar is het niet naar uw zin? Dan kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen. Daarin zet u uw naam en adresgegevens, u geeft aan over welk besluit het gaat (u voegt dat bij uw bezwaarschrift), u geeft aan dat en waarom u er bezwaar tegen hebt, u zet de datum erin en u ondertekent het bezwaarschrift. De gemeente is dan verplicht om uw aanvraag opnieuw in overweging te nemen. De gemeente moet dan dus een nieuw besluit nemen, op grondslag van het bezwaar.

Vragen? Bezwaar maken of beroep instellen?

Neem contact met mij op via 085 0030153 of info@woestenenk-legal.nl. Wellicht kan ik u op weg helpen.