Tip 3: modeltekst

Bezwaarschrift tegen besluit van gemeente, provincie of ander overheidsorgaan

Stel, u wil bezwaar indienen tegen een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld gemeente, provincie, waterschap, Belastingdienst, UWV, SVB). U weet dat u dat zelf mag doen. Er is namelijk geen wet, die inschakeling van een advocaat verplicht stelt als u een bezwaarschrift wil indienen. Maar hoe doet u dat? Waar moet u rekening mee houden? Een blogserie van 3 onderdelen. Hier de laatste aflevering van drie.

Tip 3: modeltekst voor een bezwaarschrift

AANGETEKEND EN PER E-MAIL…. / FAX ….

[naam indiener]

[adres indiener]

[plaats en datum]

Dossiercode :
Inzake :
Onze referentie :
Uw referentie :
Betreft :  

 

Geacht(e) ………,

Dit bezwaarschrift schrijf ik namens [cliënt], gevestigd te [adres en woonplaats]. Hij/zij heeft mij gevraagd zijn/haar belangen te behartigen in zijn geschil met [verweerder].

Besluitvorming

Bij brief van [datum] met kenmerk …. heeft [bestuursorgaan] besloten om [omschrijving besluit]. [Cliënt] heeft mij gevraagd om namens hem hiertegen te bezwaar te maken. Vooralsnog doe ik dat hierbij, en derhalve tijdig. Een afschrift van dit besluit treft u als bijlage aan.

Bezwaargronden

Vorengenoemd besluit is in  ieder geval in strijd met [noem wet/abbb].

[in geval van pro forma bezwaar: Ik verzoek u mij een termijn te geven om de gronden van dit bezwaarschrift nader te formuleren.] Daarnaast ontvang ik graag van u per ommegaande een schriftelijke bevestiging dat en op welke datum u dit bezwaarschrift hebt ontvangen.

[in geval van direct aanleveren van gronden: gronden uitgebreid aangeven, goed beargumenteren/onderbouwen, liefst met bewijzen/documenten etc.]

[in geval van inschakeling van juridische adviseur of advocaat: Verzoek

Ik verzoek u namens cliënt(e) op grond van artikel 7:15 Awb en het Besluit proceskosten bestuursrecht om vergoeding van proceskosten in verband met de door mij geleverde rechtsbijstand in zijn/haar dossier.]

 

Hoogachtend,

 

[ondertekening]

[naam indiener]

 

Vorige blogs

In de vorige 2 blogs verschenen tips over de basisbegrippen besluit, belanghebbende, bestuursorgaan en ook over de wettelijke eisen, waarna in de tweeede blog verteld werd over termijnen en bezwaargronden.

Hulp nodig?

Een bezwaarschrift is voor mij dagelijks werk. Voor u als bedrijfsleider of particulier niet.

Bel of mail mij voor verdere adviezen!