Tip 1: besluit, belanghebbende, bestuursorgaan, wettelijke eisen

Bezwaarschrift tegen besluit van gemeente, provincie of ander overheidsorgaan

Stel, u wil bezwaar indienen tegen een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld gemeente, provincie, waterschap, Belastingdienst, UWV, SVB). U weet dat u dat zelf mag doen. Er is namelijk geen wet, die inschakeling van een advocaat verplicht stelt als u een bezwaarschrift wil indienen. Maar hoe doet u dat? Waar moet u rekening mee houden? Een blogserie van 3 onderdelen. Hier de eerste aflevering van drie.

Tip 1a: besluit, belanghebbende, bestuursorgaan

Voordat u begint, moet zeker zijn dat er sprake is van een besluit, waartegen bezwaar gemaakt kan worden. Doe dan eerst 3 checks. Let op: dit is natuurlijk niet volledig, er zijn boeken over volgeschreven. Het gaat er in deze bijdrage om, dat u weet dat het belangrijk is om dit eerst na te gaan.

  1. Is het besluit afkomstig van een bestuursorgaan? (artikel 1:1 Awb)
  2. Is degene die bezwaar maakt de belanghebbende? (artikel 1:2 Awb)
  3. Is er sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht? (artikel 1:3 Awb)

Onder een bestuursorgaan wordt verstaan “een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed.” Denk daarbij aan onder meer het college van burgemeester en wethouders, het college van gedeputeerde staten, het college van dijkgraaf en hoogheemraden, de gemeenteraad, provinciale staten, de burgemeester, de commissaris van de koning.

Onder belanghebbende wordt verstaan: “degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”. Het belang moet in ieder geval persoonlijk, specifiek en rechtstreeks zijn. Bij particulieren is dat meestal wel duidelijk: je ondervindt bijvoorbeeld overlast van een bedrijf, in dat geval ben je vaak belanghebbende. Bij verkeersbesluiten is het belang niet altijd aanwezig, omdat het niet echt persoonlijk is (iedere voorbijganger ondervindt hinder van eenzelfde verkeersmaatregel). Bij belangenverenigingen en stichtingen wordt het al moeilijker, de rechter beoordeelt dat aan de hand van doelstellingen (statuten) en feitelijke activiteiten.

Onder besluit wordt verstaan: “een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling”. Dus niet het besluit van het college van burgemeester en wethouders om een pand aan te kopen. En ook niet een mondelinge mededeling van een ambtenaar.

Tip 1b: wettelijke eisen

De wet stelt eisen aan een bezwaarschrift. Het document moet ondertekend zijn, er moet een naam en adres van de indiener in staan, een datum (dagtekening), de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (voeg een kopie bij het bezwaarschrift als bijlage) en natuurlijk de gronden van het bezwaar (de bezwaargronden). Soms is een vertaling nodig als het bezwaarschrift in een vreemde taal is opgesteld.

Als er iets ontbreekt, krijgt u de kans om binnen een bepaalde termijn alsnog te voldoen aan deze eisen. Doet u dat niet, dan wordt u niet ontvangen in uw bezwaar (niet-ontvankelijk verklaard).

Tip 2 en 3: termijnen, bezwaargronden en een model

In de volgende 2 blogs volgen tips over termijnen en bezwaargronden en een modeltekst.

Hulp nodig?

Een bezwaarschrift is voor mij dagelijks werk. Voor u als bedrijfsleider of particulier niet.

Bel of mail mij voor verdere adviezen!