Procedure: doet u een Wob verzoek of verzoekt u om inzage van stukken?

U bent ondernemer; u bent een procedure gestart tegen een bestuursorgaan. U bent het namelijk niet eens met een besluit, zoals een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning of een handhavingsbesluit. U merkt dat u informatie mist. U weet dat er een Wet openbaarheid van bestuur is (Wob). Doet u dan een Wob verzoek of verzoekt u om inzage van stukken? De Afdeling bestuursrechtspraak legde het verschil nog eens haarfijn uit in een uitspraak van 13 december 2017.

Wob verzoek algemeen

Kenmerk van een Wob verzoek is, dat ‘eenieder’ zo’n verzoek kan indienen. Ondernemer X in Lutjebroek kan dus aan de overheid vragen om documenten toe te zenden over bedrijf Z in Juinen. Ondernemer X hoeft daarbij geen enkel belang te hebben en hoeft dus ook niet te stéllen dat of welk belang hij daarbij denkt te hebben. Wel moet in zijn verzoek staan, welke informatie hij wil hebben. Het moet gaan over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’ en bij voorkeur ook ‘het daarop betrekking hebbend document’. Er hoeft niet bij te staan dat het verzoek gebaseerd is op de Wob. De manier waarop het verzoek wordt gedaan kan ook nog verschillen, maar meestal wordt het schriftelijk gedaan, zodat over begin en einde van de wettelijke beslistermijn geen discussie kan ontstaan. Hoe de procedure gaat, is duidelijk uitgelegd op internet. Het gevolg van openbaarmaking van de gevraagde stukken is altijd, dat de informatie ‘op straat’ ligt (tenzij er om privacy redenen moest worden gevraagd om toestemming van een belanghebbende, die vervolgens niet verkregen is).

Informatieverzoek tijdens procedure

Op grond van artikel 7:4 kan een belanghebbende verzoeken om het mogen inzien of het ter inzage leggen van stukken, die op de zaak betrekking hebben. In zo’n geval is de Wob niet nodig, want kennisname van de stukken kan worden afgedwongen in de context van de bezwaar- of beroepsprocedure. Bovendien hoeft niemand dan echt bevreesd te zijn voor totale openbaarmaking van de stukken, aangezien de openbaarmaking uitsluitend geschiedt in het kader van de bezwaar- of beroepsprocedure, die zich immers afspeelt tussen aan de ene kan het bestuursorgaan en aan de andere kant degene die het bewaar of het beroep heeft ingesteld.

Wat is het verschil tussen een Wob verzoek en een informatieverzoek?

Zoals hierboven uitgelegd, ligt het verschil vooral in de vraag of er al een procedure speelt (zo ja, dan is een informatieverzoek de aangewezen weg) en in het openbaarheidsaspect (er ontstaat immers algehele openbaarheid na een Wob verzoek en in het kader van een bezwaar- of beroepsprocedure is dat niet het geval).

Hebt u vragen over stukken die u nodig denkt te hebben van de overheid?

Ik heb in mijn functie als provinciaal ambtenaar zelf ook Wob verzoeken beantwoord en heb besluitvormingsprocedures begeleid. Ik ken de materie dus niet alleen uit de boekjes maar ook uit de praktijk. Bel of mail mij voor advies!