Kunnen gemeenten een topsalaris verbieden bij subsidieverlening?topsalaris woestenenk legal

Soms willen gemeenten álles sturen. Bijvoorbeeld verbieden dat een instelling een topsalaris biedt. De Afdeling bestuursrechtspraak deed daar een uitspraak over op 4 mei 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1177). De gemeente Den Haag had aan een instituut voor verslavingszorg een subsidie verleend. In de subsidieregels was een kortingsmogelijkheid opgenomen in de situatie dat bestuurders van het gesubsidieerde instituut topsalarissen zouden verdienen. Daar heeft onze hoogste bestuursrechter (weer) een stokje voor gestoken: de rechter stelde namelijk weer vast dat zo’n regel in strijd met de wet is. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht mogen aan de subsidieontvanger alleen verplichtingen worden opgelegd als die “strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie”. De Haagse subsidieregels verplichtten het instituut om de maximumnorm uit de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens in acht te nemen. Als die verplichting niet nagekomen zou worden, zou de subsidie volgens de subsidieregeling van de gemeente Den Haag gekort worden. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak ziet deze verplichting echter niet op het doel van de subsidie, het bieden van verslavingszorg, maar op het verwezenlijken van een ander doel, namelijk het voorkomen van topsalarissen bij gesubsidieerde organisaties. Hoewel de wet mogelijkheden biedt om ook niet-doelgebonden verplichtingen aan een subsidie te verbinden, moeten die wel enig verband houden met de gesubsidieerde activiteit. Het verband tussen de verplichting geen topsalarissen te betalen en het bieden van verslavingszorg is echter “te ver verwijderd” om toelaatbaar te zijn, aldus de hoogste algemene bestuursrechter. De Haagse subsidieregels waren daarom in strijd met de wet en dus onverbindend. Het is niet de eerste keer dat de hoogste bestuursrechter zich daarover uitlaat. Ook op 25 juni 2014 oordeelde de Afdeling al eens over een gelijksoortige kwestie (ECLI:NL:RVS:2014:2348): ook in die zaak wilde de gemeente (Eindhoven) een instituut voor verslavingszorg verbieden om topsalarissen te bieden. Ook toen was het oordeel dat een dergelijke regel in strijd met de wet was. De moraal van het verhaal is, dat de gemeente geen inkomenspolitiek kan voeren via het al dan niet subsidiëren van bepaalde activiteiten, omdat dat nu eenmaal niets te maken heeft met het inhoudelijke (beleids)doel waarvoor de subsidie verstrekt wordt. Hebt u ook vragen over besluiten die genomen worden over uw subsidie? Of gaat de gemeente ineens bedragen terugvorderen, waarop u nooit gerekend had? Bel mij dan! 085 0030153.