Zomervakantie. Rust alom. Ook bij colleges van burgemeester en wethouders en van gedeputeerde staten. En dijkgraaf en hoogheemraden. Gebeurt er niks in die vakantieperiode? Jawel…. let juist nú heel goed op!

Overheidsbesluiten worden genomen vóór het zomerreces

Het was, is en blijft een vast gegeven: ambtenaren willen van nature vlák voor het zomerreces nog éven wat stukken aan het overheidsbestuur voorleggen. Reden: in de vakantieperiode is dat bestuur namelijk niet compleet. En dan is besluiten nemen moeilijk of zelfs onmogelijk. Als de maximale beslistermijn dan ook nog juist in die periode voorbij is, is het wel nodig om haast te maken. Besluiten worden dus juist vaak genomen vlák voor het begin van het zomerreces.

Bezwaar en beroep

En als het besluit genomen is, start er een periode waarin bezwaar of beroep kan worden ingesteld. Toevallig duurt die periode 6 weken. Het zomerreces duurt vaak ook 6 weken. En de zomervakantieperiode? Die duurt ook 6 weken. U voelt ‘m al: die perioden overlappen elkaar. En dat betekent dat er juist in die belangrijke periode meestal erg weinig mensen zijn om bezwaar te maken. Het helpt u of uw tegenstanders later niet, als u bij de bezwarencommissie of de rechter zegt, dat u aan een Zuid-Europees strand lag, of op trektocht door Scandinavië, en daarom te laat bent omdat u niet wist dat de termijn voor bezwaar en beroep liep. Als de bezwaar-/beroepstermijn ongebruikt verstrijkt, wordt het besluit onherroepelijk en kunt u er dus niets meer aan veranderen.

Waarom wilt u weten of er besluiten zijn genomen?

Uzelf of uw buren hadden een bouwplan, de gemeente wil het bestemmingsplan veranderen, er is een nieuwe milieuvergunning nodig, enzovoorts. Als u zélf een vergunning hebt aangevraagd, weet u meestal wel wanneer het besluit is genomen en wanneer u bezwaar of beroep kunt instellen. Maar als iemand in de omgeving van uw bedrijf of uw huis een vergunning heeft aangevraagd, weet u dat misschien niet. En hebt u misschien juist wél problemen met het plan. In zo’n geval is het dus juist heel belangrijk dat u tijdig bezwaar maakt of beroep instelt. Juist als u in die periode op vakantie bent.

Lees uw huis-aan-huisblad voordat u zelf op vakantie gaat

U leest daarom juist in deze periode goed de huis-aan-huisbladen (oftewel de ‘lokale sufferdjes’) en de Staatscourant. Dat zijn namelijk de wettelijk verplichte kanalen via welke de genomen besluiten bekendgemaakt worden. Na de dag waarop die bekendmaking is geweest, start de bezwaar- of beroepstermijn van 6 weken. In die tijd MOET het bezwaar of beroep ingediend zijn. In de meeste gevallen kunt u dat ook ‘pro forma’ doen. Dat wil zeggen dat u uw argumenten (motivering) nog niet naar voren hoeft te brengen, dat doet u later pas. Het overheidsbestuur geeft u daar een extra termijn voor.

Dien een (pro forma) bezwaar of beroep in!

Stel, u staat op het punt om uw caravan achter uw auto te koppelen en u ziet nog net in het huis-aan-huisblad dat in uw directe omgeving aan het college gevraagd is om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Het college heeft besloten dat goed te keuren. U vindt dat een slecht plan. Wat doet u dan? U stelt een pro forma bezwaar- of beroepschrift op. U leest daarvoor de bekendmaking goed. Daarin staat aan wie u de brief moet richten (bestuur of rechter). U loopt dus weer snel naar binnen, pakt een vel papier en schrijft daar het volgende op: * de naam en adres van de indiener en diens handtekening * de datum * een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht * de mededeling dat u het niet eens bent met het besluit * het verzoek aan het bestuur om u een termijn te gunnen waarbinnen u de gronden van uw bezwaar of beroep zult indienen (met een voorstel voor die extra termijn, te rekenen vanaf het eind van de normale bezwaar- of beroepstermijn) U voegt bij dit papier een kopie van het besluit waar u tegen protesteert. En u verzendt deze brief aangetekend, nadat u een duidelijke kopie hebt gemaakt van alles wat u (aantoonbaar tijdig) verzonden hebt. Ná uw vakantie kunt u dan in een aparte brief aangeven waarom u het niet eens bent met het besluit.

Maar eh… hoe moet ik dat bezwaar of beroep dan motiveren?

Sommige argumenten zullen u niet helpen. En andere juist wel. Er is in 20 jaar tijd nogal wat over gezegd door rechters (jurisprudentie). Als u wil weten welke argumenten u wél of juist niet kunt aanvoeren, help ik u natuurlijk graag. Bel 085 0030153 of mail via het contactformulier op deze website. En laat nu die zon maar schijnen. Ik wens u een rustige vakantie.