Ja, dat is heel begrijpelijk. Waar moet u dan rekening mee houden? U moet in ieder geval weten wat u in juridische zin gaat bouwen en welke toestemmingen (omgevingsvergunningen) van gemeente, provincie of rijk daarvoor nodig zijn. En daarna kunt u bekijken welke procedure het kortst is:  dan kunt u daarna de schop in de grond steken, toch? Nou…. soms wel maar niet altijd…!

 Opdelen van het project, kan dat?

Als u zo snel mogelijk wil gaan bouwen, dan zou bijvoorbeeld gestart kunnen worden met het aanvragen van alleen een bouwvergunning (korte procedure), zodat met het bouwen in ieder geval gestart kan worden.  Voor andere aspecten van zo’n project, bijvoorbeeld geluid, geur, motorisch vermogen of strijdigheid met het bestemmingsplan, zal een vergunning voor milieu en/of afwijken van het bestemmingsplan moeten worden aangevraagd. Die toestemmingen moeten via een langere procedure worden aangevraagd. De ideale situatie zou zijn: combineren van bouwen en andere aspecten, zodat er ook één vergunning kan worden verleend. Maar soms is het ‘opdelen’ van het project dus juist prettiger vanwege de procedurele voordelen ervan.

Wat staat er in de Wabo?

In de Wabo is het uitgangspunt dat de aanvrager bepaalt of en zo ja in hoeveel delen hij zijn project wil ‘opdelen’. Die vrijheid ontbreekt zodra sprake is van ‘onlosmakelijke samenhang’ tussen de samenstellende vergunningplichtige activiteiten. In artikel 2.7 Wabo is (nog steeds) geregeld dat de vergunningaanvraag betrekking dient te hebben op alle onlosmakelijke activiteiten binnen het betrokken project. Een onlosmakelijke activiteit is een activiteit (handeling) die behoort tot verschillende categorieën activiteiten als bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo (vgl. artikel 1.1 Wabo). Met andere woorden: van onlosmakelijke samenhang is sprake als één feitelijke handeling per definitie in meerdere vergunningplichten resulteert (af te leiden uit genoemde wetsartikelen).

Onlosmakelijkheid?

De cruciale vraag is dus, of hier sprake is van onlosmakelijke samenhang tussen de samenstellende activiteiten. Van onlosmakelijkheid zal sprake zijn, als bouwen feitelijk (fysiek)[1] niet mogelijk is zonder dat er sprake is van aspecten waarvoor (ook) vergunning nodig is. Het gaat dan dus niet om de vraag of bepaalde activiteiten functioneel met elkaar samenhangen in die zin dat het een niet goed kan functioneren zonder het ander. Die functionaliteit is voor de kwalificatie ‘onlosmakelijke samenhang’ niet relevant. Als en zodra u dus duidelijk kunt maken dat de bouwactiviteiten kunnen worden uitgevoerd zonder dat de rest van het plan in beeld komt c.q. ooit zal worden uitgevoerd, dan is er dus geen sprake van een onlosmakelijke samenhang[2]. In die situatie kan eerst de omgevingsvergunning voor het bouwen en pas daarna de omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld milieu en/of afwijken worden aangevraagd. [1] Vgl. ABRS 20-02-2012, ECLI:NL:RVS:2012:BZ1650 [2] Vgl. Rb Oost-Brabant 19-04-2013, ECLI:NL:RBOBR:2013:BZ8756, r.o.v. 3.4