Hoe zat dat nou ook alweer: wanneer start de bezwaartermijn van 6 weken? Is dat bij verzending van het besluit (bijvoorbeeld de omgevingsvergunning) aan vergunninghouder? Of is dat bij publicatie van het besluit in het Gemeenteblad?

“Officieel” is het natuurlijk appeltje-eitje. In artikel 6:8 lid 1 Awb is vermeld dat de bezwaartermijn start de dag na bekendmaking van het besluit. De bekendmaking geschiedt bij een omgevingsvergunning door verzending.  Ook de bezwaartermijn tegen een omgevingsvergunning gaat lopen vanaf het moment dat die vergunning bekend is gemaakt. Artikel 3:14, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt: “De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager.” Het besluit (tot vergunningverlening) wordt dus bekend gemaakt door verzending aan de aanvrager van de vergunning. Dát is de ‘bekendmaking’ waar de Awb op doelt. Vanaf dát moment gaat de bezwaartermijn lopen. De ‘publicatie’ in het Gemeeenteblad is niet de bekendmaking met het juridische effect (namelijk dat de bezwaartermijn begint te lopen).

Toch blijft dat een wat wereldvreemde situatie. Stel dat de omgevingsvergunning voor een grootschalige verbouwing pas 2 weken ná verzending van die beschikking (aan alleen de vergunninghouder, want dat is een geaccepteerde methode) wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad. En wel zónder vermelding van de verzenddatum in die publicatietekst. De buurman van de kersverse vergunninghouder zal dan pas op zijn vroegst op het moment van de publicatie op de hoogte zijn van het genomen besluit. Zéker als in diezelfde publicatie geen datum genoemd is. Het zou redelijk zijn als de bezwaartermijn pas zou gaan lopen vanaf het moment van publicatie, als en voor zover er geen verzenddatum in genoemd is. De rechter toetst zo’n publicatie vol (Rechtbank Midden-Nederland, 14 februari 2018 ECLI:NL:RBMN:2018:549).

Dit gaat trouwens niet altijd verkeerd. De meeste bestuursorganen schrijven in hun bekendmakingen dat bezwaar mogelijk is gedurende 6 weken ‘na verzending’ van het besluit en vermelden daar vervolgens óók bij op welke datum het besluit in kwestie verzonden is. Dán geeft die vermelding alle gevraagde duidelijkheid en om die reden keurt de rechter dit dus ook nadrukkeijk goed (Rechtbank Midden-Nederland, 14 februari 2018 ECLI:NL:RBMN:2018:549). Er is helaas nog geen jurisprudentie over de buurman, die af ging op de datum van het Gemeenteblad, om de simpele reden dat er geen specifieke verzenddatum genoemd is in besluit of in publicatie. Naar mijn overtuiging is dat een kwestie van tijd.

Tot dat moment zou ik bestuursorganen, zoals bijvoorbeeld gemeentelijke organisaties, op het hart willen drukken: druk je DUIDELIJK en vooral EENDUIDIG uit. Zet dus in de bekendmaking nadrukkelijk de datum dat het besluit in kwestie VERZONDEN is. Dat er een besluitdatum op het besluit staat is mooi, maar dat zegt natuurlijk per definitie al niets over de verzending ervan. Daar kunnen zomaar 1 of 2 weken tussen zitten. En dat kan weer essentieel zijn voor een datum waarop het bezwaarschrift wordt ingediend…. Werk dus vooral alvast volgens de servicegedachte van de Omgevingswet en houd eens serieus rekening met de niet-juridische burger!

Minou Woestenenk

 

Verschenen in: Wolters Kluwer nieuwsbrief Jaargang 15 nr 11 d.d. 4 november 2021