Bekendmaking besluit gemist! Wat nu? Verschoonbare termijnoverschrijding?

Het overkomt iedere ondernemer of particulier wel eens: u denkt dat u de stand van zaken van besluitvorming voor een bestemmingsplan of omgevingsvergunning of ander besluit goed in de gaten hebt gehouden, maar ineens blijkt de zienswijzentermijn, bezwaartermijn of beroepstermijn al voorbij te zijn…  Wat nu? De rechter is en blijft enorm streng voor ondernemers en particulieren. Plat gezegd: het is in het algemeen uw eigen schuld als u de bekendmaking mist en daarom de bezwaar- of beroepstermijn mist…!

Wat zegt de wet over de datum van bekendmaking van een besluit?

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht geschiedt door toezending of uitreiking aan hen, onder wie begrepen de aanvrager (artikel 3:41 lid 1 Awb). In specifieke wetten, zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro) of in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn daarnaast soms nog speciale bepalingen opgenomen voor de manier waarop en aan wie de kennisgeving moet worden gedaan. Maakt de overheid daar een fout in, dan wordt dat degene die bezwaar wil maken of beroep wil instellen meestal niet kwalijk genomen. Soms maakt dat niet uit, bijvoorbeeld als u beroepsmatige juridische bijstand hebt ingeschakeld.

Waarom is de datum van bekendmaking van een besluit zo belangrijk?

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes weken (artikel 6:7 Awb). Die termijn start met ingang van de dag na die waarop het besluit op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt (artikel 6:8 lid 1 Awb). Die termijnen zijn ‘fataal’, dat wil zeggen, dat ze nog met geen minuutje overschreden mogen worden. De datum en tijd van verzending van uw bezwaar- of beroepschrift moet dus altijd bewezen kunnen worden. Ik raad dan ook altijd aangetekende verzending aan, bij voorkeur gecombineerd met verzending per fax. Ik hoor u als lezer denken: wat ouderwets. Maar helaas is dat op dit moment nog steeds de enige betrouwbare manier waarmee het bewijs van verzendtijdstip geaccepteerd wordt. Ik vind daar van alles van, maar dat zal ik u op deze plaats besparen!

Wat is verschoonbare termijnoverschrijding?

In de wet staat nog een ingewikkelde bepaling: “Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege, indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.” (artikel 6:11 Awb). Anders gezegd: standaard telt uw bezwaar- of beroepschrift inhoudelijk niet mee, als u te laat bent, dus de termijn hebt overschreden. Het wordt niet beoordeeld, omdat u niet wordt ontvangen. U wordt ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Maar niet alle termijnoverschrijdingen mogen worden gevolgd door niet-ontvankelijkverklaring. Het moet mogelijk zijn die achterwege te laten. Dat kan, als de indiener van het bezwaarschrift of het beroepschrift aannemelijk kan maken dat hij het heeft ingediend zo spoedig mogelijk als dit redelijkerwijs kon worden verlangd. Hij of zij doet dan een beroep op ‘verschoonbare termijnoverschrijding’. Hier volgen voorbeelden van redenen die al eens bij de bestuursrechter zijn beoordeeld:

  • Vakantie? Nee, dat is niet verschoonbaar.
  • Ziekte? Nee, in beginsel niet, u kunt immers iemand anders inschakelen.
  • Geweldpleging? Dat is niet uit te sluiten, dus moest nader onderzocht worden.
  • Psychische problemen? Kijk naar de omstandigheden van het geval: bijvoorbeeld of de persoon in kwestie in staat was om zijn post af te handelen (zo ja, dan geen verschoonbare termijnoverschrijding)
  • Niet lezen of niet ontvangen van een plaatselijke krant of huis-aan-huisblad? Nee, u hebt pech.
  • Termijnoverschrijding wegens te late ontvangst van het besluit? Kort door de bocht: dat is vaak een eindeloze discussie, waarin het dus heel belangrijk wordt welke redenen en bewijzen u zélf hebt.
  • U hebt een advocaat ingeschakeld, die bekend is bij het bestuursorgaan, maar u kreeg alleen zelf een brief en u hebt die niet tijdig opgemerkt: in dat geval, ja, dat is verschoonbaar. U hebt tenslotte niet zomaar een advocaat ingeschakeld.

En zo gaat het nog even door…

U hebt zich aangemeld bij www.overheid.nl. Dus altijd verschoonbare termijnoverschrijding?

Nee, helaas. Onze hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, sprak zich daar vorige week, op 13 december 2017, nog over uit.

Wat was er aan de hand? Iemand had pas ná de bezwaartermijn van zes weken bezwaar gemaakt en werd niet-ontvankelijk verklaard. De indiener vond, dat hij alles had gedaan om binnen de termijn bezwaar te maken, omdat hij zich had aangemeld bij de e-mailservice van www.overheid.nl. De Afdeling vond echter dat hij er dan nog stééds niet gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat “hij op de hoogte zou worden gehouden van alle voor hem mogelijk relevante besluiten, zoals in dit geval het verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, in de omgeving van zijn perceel. Bedoelde e-mailservice laat onverlet dat het tot de eigen verantwoordelijkheid van appellant behoort om er zorg voor te dragen dat hij op de hoogte geraakt van de voortgang van de aanvraag om vergunning. De gevolgen van zijn keuze om daarbij te vertrouwen op de e-mailservice van www.overheid.nl komen voor zijn risico. Verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 26 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4238.”

U bent niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding: wat te doen?

Bel of mail mij met uw vraag en vraag een gratis telefonisch spreekuur aan van 20 (uiterste maximum 30) minuten. Ik verwacht dat ik u in dat ene gesprek al een eind op weg kan helpen!