Tip 2: termijnen en bezwaargronden

Bezwaarschrift tegen besluit van gemeente, provincie of ander overheidsorgaan

Stel, u wil bezwaar indienen tegen een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld gemeente, provincie, waterschap, Belastingdienst, UWV, SVB). U weet dat u dat zelf mag doen. Er is namelijk geen wet, die inschakeling van een advocaat verplicht stelt als u een bezwaarschrift wil indienen. Maar hoe doet u dat? Waar moet u rekening mee houden? Een blogserie van 3 onderdelen; hier de tweede aflevering van drie.

Tip 2a: termijnen

Een bezwaarschrift schrijft u pas nadat het besluit genomen is. De wettelijke termijn is 6 weken (artikelen 6:7 en 6:8 Awb). Natuurlijk komt het regelmatig voor dat die 6 weken al bijna voorbij zijn. Misschien hebt u dan te weinig tijd om uw bezwaarschrift goed te beargumenteren. U moet tenslotte wel ‘bezwaargronden’ indienen (wettelijk vereist), oftewel u moet uw bezwaar onderbouwen. Daarvoor is tijd nodig, zeker als u op onderdelen nog nader onderzoek wil laten doen (denk aan hinder van stof, geur, geluid of trillingen). In zo’n geval kunt u het bezwaar ‘pro forma’ indienen, dus u dient het volledige bezwaarschrift in, zonder de gronden aan te voeren. Om dat alsnog te kunnen doen, krijgt u dan van het bestuursorgaan nog een extra termijn, in de meeste gevallen is dat 2 tot 4 weken.

Tip 2b: de gronden: waarom hebt u bezwaar?

In de gronden van het bezwaar is te lezen welke argumenten u aanvoert voor uw conclusie dat het besluit van het bestuursorgaan herroepen moet worden. Gronden kunnen zijn:

  • Het besluit is in strijd met de wettelijke bepalingen op basis waarvan het besluit genomen is (voorbeelden: de wet eist dat in dit geval de bouwvergunning ook betrekking had moeten hebben op een ander onderdeel van de te ondernemen activiteiten en dat is hier niet gebeurd, of het bestuursorgaan is niet bevoegd om dit besluit te nemen)
  • Het besluit is in strijd met procedurele bepalingen (voorbeelden: er is een verkeerde procedure gevolgd, er is ten onrechte geen zienswijze gevraagd of er is ten onrechte niet gehoord, er had een milieu-effectrapportage gemaakt moeten zijn)
  • Het besluit is in strijd met een of meer algemene beginselen van behoorlijk bestuur (voorbeelden: zorgvuldigheid, verbod van willekeur, deugdelijke motivering, evenredigheid, gelijkheid, verbod van détournement de pouvoir); meestal is een dergelijke conclusie te trekken aan de hand van de feiten (denk aan logica en bewijs).

Om dit onderdeel van het bezwaarschrift te schrijven is meestal grondige kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving noodzakelijk. Baseer uw conclusies altijd op de feiten in de context van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Tip 3: model

In de vorige (eerste) blog zijn de wettelijke basiseisen besproken (besluit, belanghebbende, bestuursorgaan, wettelijke eisen aan het bezwaarschrift).

In de hierna volgende (laatste) blog volgen tips over de tekst aan de hand van een model.

Hulp nodig?

Een bezwaarschrift is voor mij dagelijks werk. Voor u als bedrijfsleider of particulier niet.

Bel of mail mij voor verdere adviezen!