Het komt vaker voor dan u zou denken: u wil bijvoorbeeld al een tijd dat de gemeente optreedt tegen een bedrijf in uw omgeving dat overlast veroorzaakt. U hebt hierover brieven geschreven, maar u krijgt niet of nauwelijks reactie. Wat doet u dan? Nog meer brieven schrijven? Bellen? Mailen?

Vraagt u om een besluit?

In uw brief moet u het bestuursorgaan, bijvoorbeeld de gemeente, hebben gevraagd om een besluit te nemen. In het voorbeeld hierboven vraagt u om een besluit om handhavend op te treden. Het is belangrijk om later aan te kunnen tonen dat u op die bepaalde datum die aanvraag gedaan hebt. Bewaar dus een kopie. En verzend de aanvraag het liefst aangetekend.

Wanneer moet het besluit genomen zijn?

Uit de wet is af te leiden of er een bepaalde termijn verbonden is aan het nemen van een besluit. Soms is dat 8 weken, soms 6 maanden, soms een andere termijn. Na het verstrijken van die termijn moet het besluit genomen zijn. Zo niet, dan wordt dat een ‘fictieve weigering’ genoemd: u hebt dan geen weigering op papier, maar u kunt net doen alsof. U hebt daarmee een mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het feit dat het besluit niet op tijd genomen is. Soms is het wettelijk geregeld dat er ‘stilzwijgend’ een besluit is genomen als de termijn verstreken is.

Het besluit is te laat: dreig de overheid met een dwangsom!

In de gevallen dat er nog geen besluit genomen is, kunt u blijven wachten, bellen of mailen, maar meestal schiet dat niet erg op. Het helpt vaak niet. En u dwingt er dus geen besluit mee af. In de wet is geregeld dat u het bestuursorgaan kunt dwingen om alsnog een besluit te nemen. U moet het bestuursorgaan dan ‘in gebreke stellen’. Dat moet schriftelijk: u geeft het bestuursorgaan dan nog 2 weken de tijd om alsnog te beslissen. Als dat niet tijdig gebeurt, moet het bestuursorgaan u een dwangsom betalen: u krijgt dan een paar tientjes per dag dat het (na die termijn van 2 weken) te laat is. In uw brief moet dan ook precies staan waar die betrekking op heeft: wanneer hebt u een aanvraag gedaan en waar gaat die aanvraag over? Het moet dus voldoende duidelijk zijn op welke aanvraag de brief betrekking heeft, dat u zich op het standpunt stelt dat het bestuursorgaan niet tijdig op de aanvraag heeft beslist en dat u erop aandringt dat zo’n beslissing alsnog wordt genomen .

Dat wordt wel ingewikkeld… wat nu?

Ik kan het me voorstellen. Niet alleen bij een verzoek om handhavend op te treden, maar ook bij het verzenden van een ingebrekestelling zijn er belangrijke zaken waar u aan moet denken. Als u bepaalde dingen vergeet of niet goed voorbereidt, levert dat niet het gewenste resultaat op. Dat zijn vaak dingen, die helaas niet steeds met Google te vinden zijn. Bel mij dan gewoon: het eerste half uur is gratis. Of meld u even aan via het contactformulier op mijn website.