Handhaven MOET! Of toch niet? Ieder zichzelf respecterend bestuursorgaan weet het zo langzamerhand wel: er is een beginselplicht om handhavend op te treden. Dat betekent, dat de overheid haar handhavingsbevoegdheid MOET gebruiken, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om dat niet te doen, of als handhaving zou leiden tot onevenredige gevolgen. Dat er lange tijd niet gehandhaafd is, betekent niet dat de overheid dat niet meer mag. Maar…

Uitzonderingen op de beginselplicht

…in een enkel geval heeft de bestuursrechter al bepaald dat handhavend optreden niet (meer) mag. Bijvoorbeeld als in twee gelijke gevallen en zonder relevante aanleiding in het ene geval wél wordt opgetreden en in het andere geval niet. Of als het bestuursorgaan zelf de hand heeft gehad in het (blijven) bestaan van de situatie. Of als het handhavingsbeleid van het bestuursorgaan juridische mankementen vertoont. Of als er een concrete toezegging is gedaan door of namens het bevoegde bestuursorgaan.

Criteria voor gedogen in blijvend illegale situatie

Recent heeft onze hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak, drie criteria vastgesteld waaronder de overheid niet mag optreden. Het ging om een situatie, waarin legalisering van zonder vergunning gebouwde bouwwerken (een schapenhok, een hooiruif en een hooiopslag) niet meer mogelijk was. Normaal gesproken is dat dus een situatie waarin de overheid geacht wordt handhavend op te treden. In dit geval vond de Afdeling dat de gemeente moest blijven gedogen, omdat er sprake was van de volgende drie essentiële punten: 1. wethouders hadden namens het bevoegd gezag de aanwezigheid van de bouwwerken goed gevonden; 2. zowel de gemeente als degene die in beroep gegaan was vonden de bouwwerken niet belangrijk; er waren geen derden die anders hebben gesteld; 3. er is niet gebleken dat de omwonenden last hadden van de overtreding (in dit geval de illegaal gebouwde bouwwerken). Vooral de toezegging van de bestuurders namens het bestuursorgaan én het ontbreken van (aangetoonde) overlast was voor onze hoogste bestuursrechter een reden om in dit geval het (blijvend) gedogen van deze illegale bouwwerken goed te keuren.

Advocaat omgevingsrecht nodig!

Handhaven MOET! Of toch niet? “Gedogen” kán wel…. maar onder strikte voorwaarden. U, als ondernemer, vindt dat uw overtreding ook ten onrechte is aangepakt door de gemeente, het waterschap of de provincie. En u wil zo’n dwangsom niet betalen. Wat nu? Stuur mij een korte omschrijving van uw situatie met uw vraag via mijn contactformulier. En vraag dan even naar mijn kosteloos telefonisch spreekuur, ik maak dan een belafspraak met u op een tijdstip dat ons beiden schikt.