Hoe is het nu geregeld in de wet?

In de Algemene wet bestuursrecht staan sinds 2004 regels over het electronisch verkeer met bestuursorganen. Kern daarvan was en is dat de papieren en de electronische weg aan elkaar gelijk zijn, omdat de overheid er nog niet van uit kon gaan dat iedereen alles electronisch tot zich kon nemen. Voor verandering is dus een wetsvoorstel nodig.

Waarom moet het anders?

Nu, in 2016, is de wereld behoorlijk veranderd. Internet en computers zijn volkomen ingeburgerd. Dus kan het gebruiksgemak beter, de doelmatigheid van gegevensverwerking kan hoger, administratieve lasten en kosten kunnen minder. Tegelijkertijd heeft nog niet iedereen een computer en internet, is de elektronische weg kwetsbaar voor technische storingen en integriteitschendingen en vergt de elektronische weg ook investeringen.

Wat is de kern van het wetsvoorstel?

Als de overheid uitsluitend nog langs elektronische weg wil communiceren, zal dat wettelijk moeten worden vastgelegd: voor het rijk in een wet, voor de provincies en gemeenten in een verordening. Dit nieuwe wetsvoorstel beoogt de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren. Het gaat daarom uit van de gedachte dat bij de inrichting van elektronisch bestuurlijk verkeer voorop moet staan dat dit voor alle betrokken partijen bruikbaar moet zijn, dat dit verkeer voldoende betrouwbaar en beveiligd is en dat aan burgers geen onnodige eisen worden gesteld. Dat betekent dat in veel gevallen naast de elektronische weg ook een andere weg beschikbaar zal zijn. Burgers/bedrijven krijgen het recht om elektronisch berichten aan de overheid te sturen. Maar het blijft een afweging, gelet op de doelgroep waarvoor de regels gelden. En het vergt van bestuursorganen heel wat extra moeite: ze moeten namelijk grondig onderzoeken of ze nog wel het juiste mailadres gebruiken. Aan de andere kant moet de indiener ook zeer goed opletten: als er niet snel genoeg reactie komt, is er mogelijk iets fout gegaan, en kan hij niet zomaar daarvan het bestuursorgaan de ‘schuld’ geven. Er moeten dus regels gesteld worden om berichten te kunnen verwerken. Andere regels over de voorbereiding van besluiten en doorzendplichten e.d. blijven natuurlijk bestaan. Voorwaar geen gemakkelijke regels dus. Er zijn vier waarborgen ingebouwd:

  1. Altijd ontvangstbevestiging
  2. Waarborg bij storing in de bereikbaarheid van het bestuursorgaan
  3. Notificaties (via berichtenbox)
  4. Integriteit berichten

Om bewijsproblemen te voorkomen, wordt de overheid verplicht om alle loggegevens te verzamelen en goed te bewaren. Dit wetsvoorstel verplicht in ieder geval provincies en gemeenten tot het inrichten van de elektronische ontvangst van alle typen berichten.

Mogen we er als maatschappij iets van vinden? Internetconsultatie voor het wetsvoorstel is gestart! Hoera!

Dit wetsvoorstel is op 19 februari 2016 gepubliceerd op internet, met het doel om reacties te krijgen uit de maatschappij. Tot 1 mei 2016 kunnen burgers, bedrijven en bestuursorganen commentaar leveren op dit wetsvoorstel, waarin het elektronisch verkeer met bestuursorganen wordt gemoderniseerd: https://www.internetconsultatie.nl/wet_modernisering_elektronisch_bestuurlijk_verkeer Doe jij ook mee?