Te laat?

Fatale termijnen: alleen het wóórd al… Het geeft je vanzelf een vervelend onderbuikgevoel. Termijnoverschrijding leidt nog steeds regelmatig tot ruzies tussen bestuursorganen en burgers.

Fatale termijnen?!

In het bestuursrecht gelden veel fatale termijnen. Zo is de termijn voor bezwaar en beroep 6 weken, te beginnen op de dag na die waarop het besluit is bekend gemaakt.  Het gebeurt vaak, dat zo’n bezwaar- of beroepschrift nét een dag te laat is ingediend. Dat is termijnoverschrijding. Het gevolg is, dat dat niet meer inhoudelijk wordt beoordeeld: het wordt niet in behandeling genomen. Maar dat was natuurlijk niet de bedoeling van de bezwaarde.

“Uw bezwaar is te laat ingediend”

In Den Bosch werd een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfsloods met kantoor. Iemand had daar bezwaren tegen. Het was 17 juni 2014, de dag waarop de bezwarentermijn verliep.  De bezwaarde had, naar zijn zeggen, zijn bezwaarschrift in de brievenbus van het gemeentehuis gedeponeerd.  Vervolgens werd zijn bezwaar niet in behandeling  genomen. Want, zo berichtte de gemeente: het bezwaar was pas op 19 juni ontvangen. De bezwaarde had dus een probleem: zijn bezwaar werd niet eens inhoudelijk bekeken, omdat hij een dag te laat was, volgens de gemeente… Dus: hij ging in beroep bij de rechtbank. Zijn verhaal was, dat hij met iemand anders bij een zitting van de bezwarencommissie was geweest op 17 juni en daar zijn bezwaarschrift in de gemeentelijke brievenbus had gedeponeerd, een en ander gezien door die andere persoon.  De rechtbank vond dat een afdoende verklaring en verklaarde zijn beroep gegrond. De gemeente Den Bosch was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. In die procedure gaf de gemeente een zeer uitgebreide toelichting op de normale postprocedure: de brievenbus werd meerdere malen per dag geleegd, de poststempel ging direct op de post en daaraan kon met grote zekerheid worden afgeleid dat dat toch echt de datum van ontvangst was. De Afdeling vond dit een sterke verklaring en koos uiteindelijk voor de kant van de gemeente: de bezwaarde had immers geen enkel bewijs voor zijn stellingen, anders dan die ene getuige. Hij had daarnaast nog aannemelijk moeten maken dat het postsysteem bij de gemeente niet functioneerde, en dat was hem niet gelukt  (uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak d.d. 18 mei 2016).

Hoe wordt de datum van indiening bepaald als je een stuk zelf bezorgt?

Wanneer een bezwaarschrift niet wordt verzonden naar de betrokken instantie, maar daar door de indiener zelf wordt bezorgd, is het uitgangspunt dat dit geschrift bij die instantie is ingekomen op de datum die is vermeld op het stempel dat er bij binnenkomst op is geplaatst. Maar… de indiener kan ‘aannemelijk maken’ dat het anders is gegaan (Afdeling bestuursrechtspraak d.d. 28 januari 2015; ECLI:NL:RVS:2015:188).

Moraal van het verhaal?

Bezorg nooit persoonlijk post bij het bestuursorgaan, tenzij daarbij ter plaatse een schriftelijke bevestiging van ontvangst afgegeven wordt, waarmee later bewezen kan worden dat dát ene bezwaarschrift of ander met name genoemd belangrijk document bezorgd is op die ene bepaalde datum.  Maak liever gebruik van meerdere manieren tegelijk: aangetekende post en/of fax met ontvangstbevestiging (ja!) of een koerier, die het stuk persoonlijk aflevert en daarvan aan verzender een bewijs aflevert.  Electronische verzending, bijvoorbeeld per e-mail, is nog niet standaard en nog niet overal geaccepteerd. Gebruik dat dus alleen als aanvulling bij een andere verzendmethode. En, misschien nog wel het belangrijkste: wacht nooit tot de laatste dag. Alleen al de mogelijkheid van discussies over tijdigheid of termijnoverschrijding is pure verspilling van tijd en energie. Hebt u vragen? Bel mij!